Senkki Oy receives the Rantasalmi Award

Senkki Oy receives the Rantasalmi Award

RECENT NEWS


Senkki Oy Receives the Rantasalmi Award


AWARD FOR KNOWLEDGE IN WOOD DESIGN AND CARE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

On May 15, 2018, our company received the Rantasalmi award for 20,000 €. The award recognizes our knowledge in wood design and care for sustainable development. Senkki’s COB Pertti Mäenpää and CEO Pasi Mäenpää received the award in the fund’s annual celebration in Pieksämäki.

When Päivikki Eskelinen-Rönkä, the representative for South Savo Regional Fund called our CEO Pasi Mäenmää in April to announce the award, we first felt disbelief: the award came as a complete surprise. The Finnish Cultural Foundation and its regional funds do not state reasons for their decisions, so the ultimate arguments for the award may remain a mystery.

South Savonia is the most densely forested region in Finland, and it produces wood material that our company in Jurva, South Ostrobothnian refines into components and design furniture. Our CEO Pasi Mäenpää guesses that deriving Savonian raw material is the reason why Senkki was honored with the award. The award itself lists reasons that are directly linked to our company’s values and strong knowledge and know-how.

THE RANTASALMI AWARD SUPPORTS VITALITY, ENTREPRENEURSHIP, AND INDUSTRY

“Since 1941, the Finnish Cultural Foundation has given out awards as recognition for outstanding achievements in different fields of Finnish culture. In addition to the Cultural Foundation, 17 Regional Funds also give out awards for notable life’s work or other achievements carried out in the area.” The Finnish Cultural Foundation

The South Savo Regional Fund is one of the regional funds under The Finnish Cultural Foundation.

The Rantasalmi fund is based on a donation made by CEO Osmo Ruotsalainen in 1976. “The purpose of the fund is to grant Rantasalmi awards, and to support the entrepreneurship and industry of South Savonian people so that their home region may remain vital.” The Finnish Cultural Foundation

Interior architect and designer Tapio Anttila received the Rantasalmi award in 2017.

Photo: Finnish Cultural Foundation / Sami Funke

PALKINTO PUUMUOTOILUN OSAAMISESTA JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN PUOLUSTAMISESTA

Yrityksemme palkittiin 15.5.2018 puumuotoilun osaamisesta ja kestävän kehityksen puolustamisesta Etelä-Savon rahaston Rantasalmi-palkinnolla, jonka arvo on 20 000 €. Senkki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Mäenpää ja toimitusjohtaja Pasi Mäenpää vastaanottivat palkinnon Pieksämäellä järjestetyssä vuosijuhlassa.

Kun Etelä-Savon maakuntarahaston asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä soitti huhtikuun puolessavälissä toimitusjohtajallemme Pasi Mäenpäälle ja ilmoitti palkinnosta, oli ensimmäinen tunne epäusko: palkinto tuli täysin yllätyksenä. Kulttuurirahasto ja sen maakuntarahastot eivät tapansa mukaan perustele päätöksiään, joten valinnan perimmäiset taustat jäänevät arvoitukseksi.

Suomen metsäisimmässä maakunnassa Etelä-Savossa tuotetaan runsaasti puuraaka-ainetta, jota Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa sijaitseva yrityksemme jatkojalostaa komponenteiksi sekä valmiiksi designhuonekaluiksi. Toimitusjohtajamme Pasi Mäenpää arvelee, että raaka-ainejohdannaisuus on yksi syy siihen, miksi palkinto osui tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalle. Palkinnossa mainitut syyt viittaavat kuitenkin suoraan yrityksemme arvoihin ja vahvaan osaamiseen.

RANTASALMI-PALKINTO TUKEE ELINVOIMAISUUTTA, YRITTELIÄISYYTTÄ JA TOIMELIAISUUTTA 

“Suomen Kulttuurirahasto on vuodesta 1941 alkaen jakanut hakemuksetta palkintoja tunnustuksena merkittävistä suorituksista suomalaiskansallisen kulttuurin eri aloilla. Myös Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastoa jakavat apurahojen lisäksi palkintoja tunnustuksena alueellaan suoritetusta elämäntyöstä tai muista erityisistä ansioista.” Suomen Kulttuurirahasto

Etelä-Savon rahasto on yksi Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastoista.

Rantasalmen rahasto perustuu toimitusjohtaja Osmo Ruotsalaisen vuonna 1976 tekemään lahjoitukseen. “Rahaston tarkoituksena on jakaa Rantasalmi-palkintoja, sekä tukea Etelä-Savossa asuvan väestön yritteliäisyyttä ja toimeliaisuutta siten, että heidän kotimaakuntansa säilyy elinvoimaisena.” Suomen Kulttuurirahasto

Vuonna 2017 Rantasalmi-palkinnon sai sisustusarkkitehti ja muotoilija Tapio Anttila.

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING 

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

LET’S KEEP THE

BLADES

SPINNING

Pasi Mäenpää, CEO, Senkki Oy

MANUFACTURER OF WOODEN COMPONENTS AND CHAIRS SINCE 1977

The secret behind quality components
© 2017 Senkki Oy

Follow

Pin It on Pinterest